header
Toplam Kurum/Birim Sayisi :   306734

Kurum adı veya TC Devlet Teşkilat Kodu
TC DEVLET TEŞKİLAT KODU KULLANIMI
SIKCA SORULAN SORULAR(S.S.S.)

Cevapları görmek için sorulara tıklayınız.

  TC Devlet Teşkilat Kodu nedir?

TC Devlet Teşkilat Kodu; devlet teşkilatı içerisinde yer alan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bunların merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarının tüm alt birimleri için ayrı ayrı tanımlanmış 8 haneli tekil ve değişmez (unique) nitelikteki koddur.
e-Devletin üç unsuru bulunmaktadır. Bunlar devlet, vatandaş ve özel sektör kuruluşlarıdır (vakıf ve dernekler genel olarak üçüncü grupta ele alınmaktadır). E-Devletin hayata geçirilmesinde, bu unsurların herkes tarafından kabul görmüş, tekil ve değişmez nitelikte numaralarla tanımlanmasının hayati önemi vardır. Bu nedenle söz konusu numaraların tanımlanarak tutulduğu veri tabanları, e-Devletin temel üç veri tabanı olarak kabul edilmektedir:

a- Vatandaşlarımız elektronik ortamda, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen MERNİS Projesi kapsamında T.C. Kimlik Numarası adında numaralar ile tanımlanmıştır.
b- Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülen Devlet Teşkilatı Veri Tabanı (DTVT) Projesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşları, bağlı ve ilgili kuruluşları ile bunların merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarının tüm alt birimleri T.C. Devlet Teşkilat Kodları ile tanımlanmıştır.
c- Özel sektör kuruluşlarının elektronik ortamda tanımlanması çalışmaları ise halen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

  Haberleşme Kodu (kaldırılan) nedir?

1991/17 sayılı Başbakanlık Genelgesine istinaden Devlet teşkilatında yer alan kurum ve kuruluşlar ile bunların alt birimlerinin, Başbakanlık tarafından geliştirilen Devlet Teşkilatı Veri Tabanına kaydedilirken kullanılan kodlarıdır. Haberleşme kodları ilk olarak 8 kırılımlı (14 hane, noktalar ile 21 hane) olarak belirlenmiş, sonra bunların yetmemesi nedeniyle 11 kırılıma (18 hane, noktalar ile 28 hane) çıkarılmıştır.

Haberleşme Kodları, vatandaşlar için tanımlanan Nüfus Cüzdanlarındaki Kütük Numaralarına benzetilebilir. Çünkü kod içerisinde yer alan her bir kırılımın, kodlanan kuruma/birime göre ayrı ayrı anlamları bulunmaktadır. Bu kırılımlar soldan sağa doğru okunduğunda kodlanmış olduğu birimin, öncelikle devlet teşkilatı içerisinde hangi erk (yasama/yürütme/yargı) içerisinde yer aldığı, bundan sonra yürütme içerisinde yer alan bir birim için, sırasıyla ait olduğu bakanlığını, genel müdürlüğünü ve daire başkanlığını göstermektedir.

Haberleşme Kodlarının, e-Devlet kapsamında kullanılamamasının nedeni, tekil olmasına rağmen değişmez nitelikte olmamasıdır. Çünkü haberleşme kodları, kurumların ve/veya birimlerin hiyerarşik yapılarında meydana gelen değişikliklere paralel olarak değişmektedir. Veri tabanlarında tutulacak kayıtların, değişen nitelikteki numaralar ile eşleştirilmesi veri bütünlüğünün sağlanması açısından büyük problem oluşturmaktadır.

Örnek olarak bir kişinin T.C. Kimlik Numarasının değiştirilmesi halinde ne olacağı düşünülebilir. Bir kişinin T.C. Kimlik Numarası ile tüm sosyal güvenlik kayıtlarının eşleştirilerek SGK’nın veri tabanlarında tutulduğu düşünülürse, kişinin T.C. Kimlik numarasının İçişleri Bakanlığı tarafından değiştirilmesine benzetilebilir. Bu durumda söz konusu kişinin yeni T.C. Kimlik Numarası ile SGK’da tutulan hiçbir kaydına erişilemeyecektir.

Devlet teşkilatının hiyerarşik yapısında sürekli değişiklikler olması nedeniyle 01/01/2013 tarihi itibariyle bu kodların kullanımından vazgeçilmiştir. Bu değişikliklere örnek olarak, yakın zaman içerisinde Kredi Yurtlar Kurumunun bağlı olduğu bakanlığın 3 kez değiştirilmesi gösterilebilir.

  TC Devlet Teşkilat Kodu ile Haberleşme Kodu arasındaki fark nedir?

İki kod arasındaki fark, yukarıda açıklandığı üzere TC Devlet Teşkilat Kodunun tekil ve değişmez nitelikte olması, Haberleşme Kodunun ise tekil olmasına rağmen değişebilir nitelikte olmasıdır.

  Haberleşme Kodları tamamen kaldırıldı mı, kaldırıldıysa T.C. Devlet Teşkilat Kodlarıyla eşleştirmeler nasıl yapılacak?

Haberleşme kodlarının Resmi Yazılarda (ıslak imzalı veya e-imzalı) kullanımı tamamen kaldırılmıştır. Ancak Haberleşme Kodları, kurumların/birimlerin Kütük Numaraları olduğu için Devlet Teşkilatı Veri Tabanına yeni açılan birimlerin eklenmesinde, kurumlardaki DTVT Görevlileri tarafından kullanılmaya devam edilecektir. Ancak kurum/birim sisteme eklendiğinde, girilen Haberleşme Kodu yayınlanmayacak, bunun yerine sistem tarafından otomatik olarak tanımlanacak TC Devlet Teşkilat Kodu yayınlanacaktır ve kurumlar tarafından yayınlanan bu kod kullanılacaktır.

  Eski haberleşme Kodları ile yeni T.C. Devlet Teşkilat Kodlarının eşleştirilmesi nasıl yapılacaktır?

DTVT’de Haberleşme Kodları ile T.C. Devlet Teşkilat Kodları eşleştirilmiş olarak tutulmakta ve web servis aracılığıyla kurumlar ile bu eşleştirmeler paylaşılmaktadır. Bu nedenle kağıt ortamında hazırlanmış eski tarihli yazıların taranarak veri tabanlarına aktarılmasında, eski haberleşme kodlarının yanı sıra metadata (üst veri) olarak yeni T.C. Devlet Teşkilat Kodları ile eşleştirme yapılarak veri bütünlüğü sağlanmalıdır.

  T.C. Devlet Teşkilat Kodları nasıl tanımlanmaktadır? Kod içerisinde yer alan rakamların ayrı ayrı anlamları var mıdır?

T.C. Devlet Teşkilat Kodları, DTVT’ye kaydedilen kurumlar veya birimler için sistem tarafından otomatik olarak tanımlanmaktadır. Kod bütün olarak, tanımlandığı kurumu veya birimi ifade etmektedir. Kod içerisinde rakamların ayrı ayrı bir anlamı yoktur. Üst Kurum-alt birim arasında hiyerarşiyi belirten bir özelliği yoktur.


  T.C. Devlet Teşkilat Kodları hangi kurumlar/birimler için tanımlanmıştır?

T.C. Devlet Teşkilat Kodları, yasama, yürütme ve yargı organları içerisinde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları, bağlı ve ilgili kuruluşları ile bunların merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarını kapsayacak şekilde tanımlanmıştır.


Daha önce DTVT’ de kayıtlı bulunan, ancak devlet teşkilatı içerisinde yer almayan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kuruluş izni verilen özel okullar ile vakıf ve dernekler, kamu kurumu olmadıkları için sistemden çıkarılmıştır. Bu kuruluşlar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen MERSİS projesi kapsamında tanımlama numarası alacaklardır.


  TC Devlet Teşkilat Kodundan, ilgili birimin devlet teşkilatı içerisindeki hiyerarşik yeri nasıl anlaşılacaktır?

TC Devlet Teşkilat Kodu, kendi başına bir hiyerarşik anlam ifade etmemektedir. Tanımlamakta olduğu birimin devlet teşkilatı içerisindeki yeri “dtvt.basbakanlik.gov.tr” internet adresinden sorgulanarak öğrenilebilecektir.

Örneğin “dtvt.basbakanlik.gov.tr” internet adresinde bulunan arama motorundan, T.C. Devlet Teşkilat Kodu olarak “13855025” sorgulandığında aşağıda gösterildiği şekilde bir sonuç alınacaktır:


Başbakanlık > Strateji Geliştirme Başkanlığı > İç Kontrol Daire Başkanlığı

Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinde, alınan yazıların hangi kurum/birim tarafından gönderildiğinin sistem içerisinde otomatik olarak gösterilebilmesi için, web servis içerisinde yukarıda gösterilen şekilde sonuç dönen method bulunmaktadır.


 TC Devlet Teşkilat Kodu nerelerde kullanılacaktır? Sadece elektronik ortamda veya Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinde mi kullanılacaktır?

T.C. Kimlik Numarasının vatandaşlar tarafından tüm resmi işlemlerde kullanılabildiği gibi, T.C. Devlet Teşkilat Kodlarının da kurumları veya alt birimlerini ilgilendiren tüm işlemlerde kullanılması planlanmaktadır. Ancak uygulama bu kodların öncelikle resmi yazıların sayı bölümünde, yazının hazırlandığı birimi gösteren ilk alanda kullanılmasıdır.

Sadece Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinde hazırlanan resmi yazıların sayı bölümünde değil, 01/01/2013 tarihi itibariyle kağıt ortamında ıslak imzalı hazırlanan tüm iç ve dış yazıların sayı bölümünde de bu kodlar kullanılacaktır.


 Resmi yazılarda T.C. Devlet Teşkilat Kodları nasıl kullanılacaktır?

Resmi yazıların sayı bölümü üç unsurdan oluşmaktadır. Bu unsurlar sırasıyla Haberleşme Kodu, Standart Dosya Planı Kodu ve Giden Evrak Sıra Numarasıdır. T.C. Devlet Teşkilat Kodu, sadece Haberleşme Kodu yerine kullanılacaktır. Diğer unsurların kullanımına ise önceden olduğu gibi aynen devam edilecektir.

Örnek:
Önceki Uygulama Yeni Uygulama
Sayı: B.02.0.İGB-542-1234 Sayı: 72131250-542-1234
Sayı: B.02.0.SGB.0.11-842.01-1745 Sayı: 27770603-842.01-1745

 Resmi yazıların sayı bölümünde, kurumun hangi birimleri düzeyindeki T.C. Devlet Teşkilat Kodu kullanılacaktır.

Resmi yazıların sayı bölümü, tarih alanındaki yıl ile birlikte değerlendirildiğinde, tüm kamu kurumlarını kapsayan ve tüm zamanlar için geçerli tekil bir arşiv numarası oluşturması gerekmektedir.

Kurumlarda, giden evrak numaraları her yıl 1 Ocak itibariyle sıfırdan başlatılmaktadır. Bu nedenle aynı birimin tarih içerisindeki yazıları, yıl alanıyla tekilleşmektedir. Ancak tüm kurumlarda, hatta kurumların her bir iç biriminde ayrı ayrı giden evrak numarası serileri oluşturulmaktadır. Bu serilerin birbiriyle çakışması, sayı bölümündeki TC Devlet Teşkilat Kodu (önceden Haberleşme Kodu) ile önlenmektedir.

Yukarıda açıklanan nedenle, resmi yazıların sayı bölümünde hiyerarşik olarak yukarıdan aşağı düşünüldüğünde Giden Evrak Numarasının tutulduğu birime ait T.C. Devlet Teşkilat Kodunun kullanılması genel “Sayı” oluşturma mantığı açısından yeterli olarak görülebilir. Örneğin Başbakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığında, Başkanlık düzeyinde giden evrak numarası kaydı tutulmaktadır. Bu nedenle Başkanlığın altında bulunan Daire Başkanlıkları tarafından hazırlanan resmi yazılar için Strateji Geliştirme Başkanlığına ait TC Devlet Teşkilat Kodu kullanılabilir. Ancak bu durumda Başkanlığın altında yer alan Daire Başkanlıkları düzeyinde sorgulama yapıldığında, örneğin İç Kontrol Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan yazılar görülmek istendiğinde bunlar görülemez.

DTVT’de yer alan kurum ve kuruluşların tüm alt düzeyleri için ayrı ayrı T.C. Devlet Teşkilat Kodları tanımlanmış ve bu kodlar ebeveyn-çocuk (parent-child) ilişkisi ile birbirine bağlanmıştır. Bu nedenle resmi yazıların sayı bölümünde hiyerarşik olarak alt düzeylerde yer alan birimlere (şube müdürlüğü, şeflik vb.) ait kodların kullanılması daha uygun olacaktır. Çünkü resmi yazıların sayı bölümünde, alt düzeylerdeki birimlere ait T.C. Devlet Teşkilat Kodları kullanılır ise arşiv kayıtları içerisinden, kurum ve/veya kurumun her derecedeki alt birimi düzeyinde resmi yazıların sorgulaması yapılabilecektir.


 Resmi Yazıların sayı bölümünde sadece ilgili birimin TC Devlet Teşkilat Kodu mu kullanılacak, yoksa ondan önce Kurumun kodu da yazılacak mı?

Sadece yazının hazırlandığı birimin veya alt birimin kodu kullanılacaktır. Hiyerarşik sıralamaya göre öncelikle bir üst birimin, daha sonra ilgili alt birimin İdari Birim Kimlik Kodu kesinlikle yazılmayacaktır.

Örnek:
Doğru Kullanım Şekli Yanlış Kullanım Şekli
Sayı: 72131250-542-1234 Sayı: 24301013.72131250-542-1234
Sayı: 27770603-842.01-1745 Sayı: 24301013.27770603-842.01-1745

 Kurumsal düzeylerde belirlenen T.C. Devlet Teşkilat Kodları nerede/nerelerde kullanılacaktır?

Kurumsal düzeydeki T.C. Devlet Teşkilat Kodları, resmi yazıların sayı bölümünde kullanılmayacaktır. Ancak kurumların tüm alt birimleri, sistem içerisinde kurumsal düzeydeki T.C. Devlet Teşkilat Kodlarının altında tutularak birbirleriyle eşleştirildiği için, arşiv kayıtları sorgulanırken bir kuruma ait tüm verilere ulaşmak istendiğinde kullanılabilecektir. Örneğin Başbakanlığın “24301013” şeklindeki TC Devlet Teşkilat Kodu ile veri tabanlarında sorgulama yapıldığında, aralarında bir ilişki yok gibi görünen tüm alt birimlere ait kayıtlara erişilebilecektir.


 Resmi Yazılarda ilgi bölümü nasıl oluşturulacaktır?

1- Aynı kurumun farklı bir biriminden veya başka bir kamu kurumundan alınan bir yazıya gönderilen cevap yazısında ilgi tutulurken, alınan yazının tarih ve sayı bölümleri yazıldıktan sonra “yazınız” ifadesiyle bitirilir.

Örnek: 08.02.2013 tarihli ve 72131250-542-1234 sayılı yazınız.

2- Aynı idare birimi tarafından daha önce gönderilmiş bir yazı yeni bir yazıda ilgi tutulacaksa, önceki yazının tarih ve sayı bölümleri yazıldıktan sonra “yazımız” ifadesiyle bitirilir.

Örnek: 08.02.2013 tarihli ve 72131250-542-1234 sayılı yazımız.

3- Aynı kurum içerisindeki bir birimden alınan yazı, yine aynı kurum içerisindeki diğer birimlere gönderilecek bir yazıda ilgi tutulacaksa, ilgi tutulan yazıyı gönderen birimin adı açıkça yazıldıktan sonra yazının tarih ve sayı bölümleri yazıldıktan sonra “yazısı” ifadesiyle bitirilir.

Örnek: Strateji Geliştirme Başkanlığının 21.01.2013 tarihli ve 35826416 -841-1234 sayılı yazısı.

4- Farklı bir kurum ve kuruluştan alınan yazı, kurum içi birimlere veya 3 üncü bir kuruma gönderilecek yazıda ilgi tutulacaksa, yazıyı gönderen kurum kuruluşun adı yazıldıktan sonra birimin adı parantez “()” içerisinde yazıldıktan sonra yazının tarih ve sayı bölümleri yazıldıktan sonra “yazısı” ifadesiyle bitirilir.

Örnek: Başbakanlığın (İdareyi Geliştirme Başkanlığı) 05.02.2010 tarihli ve 72131250-542-1234 sayılı yazısı.
Maliye Bakanlığının (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) 11.07.2012 tarihli ve 10220172-453.01-14567 sayılı yazısı.
Ankara Valiliğinin (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) 24.12.2009 tarihli ve 15974166-235.02.01-345 sayılı yazısı.

5- Sayı bölümünde eski Haberleşme Kodu (Örneğin B.08.4.MEM.0.06.03) kullanılarak yazılan yazılar ilgi tutulurken önceden olduğu gibi sadece tarih ve sayı bölümleri kullanılarak “ilgi” oluşturulur.

Örnek: 24.12.2012 tarihli ve B.08.4.MEM.0.06.03-235.02.01-345 sayılı yazı.


© 2013 BAŞBAKANLIK İdareyi Geliştirme Başkanlığı